Tokyo Marui 1911 M.E.U. Magazine - Green Gas / Propane