Tokyo Marui Hicapa 4.3 Magazine - Green Gas / Propane