Tokyo Marui Hicapa 5.1 Series Magazine - Green Gas / Propane